Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Život v obci Obecné noviny
Daňové príjmy obce PDF Tlač Email

prjmy_obcea) PODIELOVÉ DANE

   (70 – 80%  príjmu obce)

b) MIESTNE DANE A POPLATKY

   (20 – 30% príjmu obce)

daň z nehnuteľností
daň za psa
daň za užívanie verejného priestranstva
daň za ubytovanie
daň za predajné automaty
daň za nevýherné hracie prístroje
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (Platia fyzické i právnické osoby majúce v obci pobyt alebo prevádzku, sadzba nesmie byť vyššia ako náklady obce na nakladanie s odpadom)
Čítať ďalej...
 
Rozpočet obce PDF Tlač Email
rozpocet_obceZákladom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce,ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
Rozpočet   obce   obsahuje   príjmy   a   výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám.
Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
Čítať ďalej...
 
Nakladanie s majetkom obce PDF Tlač Email

majetok_obceMajetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe zákona o majetku obcí, alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou.

Čítať ďalej...
 
Dotácie z rozpočtu obce PDF Tlač Email

dotacieZ rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.

Čítať ďalej...
 
Verejné obstarávanie PDF Tlač Email

verejne_obstaravanieVerejné obstarávanie sú postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorými sa zadávajú   zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie  stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesiu a súťaž návrhov.

Verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek  postupovať podľa  príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní je Obec Šarišské Bohdanovce a Základná škola s materskou školou Šarišské Bohdanovce.

Čítať ďalej...
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 3

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728