Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Úradná tabuľa
Úradná tabuľa (súbory ku dňu 13.12.2019)
Hladať text:
Kategórie:
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
11.4.2016 nikdy Rozhodnutie - povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (Diaľničný privádzač Nová Polhora) pdf [1 MB]
Cirkevné oznamy
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
3.4.2017 nikdy PROGRAM BOHOSLUŽIEB, farnosť Nanebovzatia Panny Márie Brestov: 5. pôstny týždeň pdf [234 kB]
Hospodárenie obce
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
19.12.2016 nikdy Rozpočet výdavkov 2017 - 2019 pdf [160 kB]
19.12.2016 nikdy Rozpočet príjmov 2017 - 2019 pdf [103 kB]
21.11.2016 nikdy Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou štatutárnym orgánom obce Šarišské Bohdanovce pdf [454 kB]
21.11.2016 nikdy Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Šarišské Bohdanovce pdf [467 kB]
21.11.2016 nikdy Konsolidovaná výročná správa Obce Šarišské Bohdanovce za rok 2015 pdf [580 kB]
4.7.2016 nikdy Záverečný účet Obce Šarišské Bohdanovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 pdf [358 kB]
12.12.2015 nikdy Uznesenie k rozpočtu 2016-2018 pdf [188 kB]
12.12.2015 nikdy Rozpočet výdavkov 2016-2018 pdf [162 kB]
12.12.2015 nikdy Rozpočet príjmov 2016-2018 pdf [104 kB]
30.6.2015 nikdy Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Šarišské Bohdanovce pdf [527 kB]
30.6.2015 nikdy Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 pdf [360 kB]
14.1.2015 nikdy Uznesenie k rozpočtu pdf [188 kB]
13.11.2014 nikdy Rozpočet výdavkov 2015 - 2017 pdf [318 kB]
13.11.2014 nikdy Rozpočet príjmov 2015 - 2017 pdf [155 kB]
8.10.2014 nikdy Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou pdf [426 kB]
8.10.2014 nikdy Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Šarišské Bohdanovce pdf [507 kB]
8.10.2014 nikdy Výročná správa Obce Šarišské Bohdanovce za rok 2013 pdf [983 kB]
2.8.2014 nikdy Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 pdf [617 kB]
2.8.2014 nikdy Záverečný účet obce za rok 2013 pdf [510 kB]
Pozvánky
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
17.3.2017 nikdy Deň otvorených dverí - ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce jpg [84 kB]
15.3.2017 nikdy Zápis do 1. ročníka jpg [80 kB]
Rôzne
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
27.2.2017 nikdy Cestovný poriadok 707405 Prešov-Žehňa-Brestov-Varhaňovce pdf [83 kB]
31.1.2017 nikdy Informácia o voľných pracovných miestach - Základná škola s materskou školou Šarišské Bohdanovce pdf [63 kB]
28.12.2016 nikdy Zvozový kalendár 2017 pdf [398 kB]
31.8.2016 nikdy SENIORI POZOR - plagát jpg [685 kB]
31.8.2016 nikdy „SENIORI POZOR, NESTAŇTE SA OBEŤAMI PODVODNÍKOV A ZLODEJOV“ pdf [241 kB]
16.6.2016 nikdy Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín pdf [53 kB]
28.3.2015 nikdy Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny pdf [475 kB]
28.3.2015 nikdy Vyzvi srdce k pohybu - plagát pre verejnosť pdf [181 kB]
28.3.2015 nikdy Vyzvi srdce k pohybu - plagát pre deti pdf [937 kB]
24.3.2015 nikdy Žiadosť o odber zemného plynu je možné podať už aj elektronicky pdf [693 kB]
11.2.2015 nikdy Výsledky referenda v našej obci pdf [346 kB]
Schválené VZN
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
16.12.2016 nikdy Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2016 o dani z nehnuteľnosti pdf [252 kB]
19.9.2016 nikdy VZN č. 5/2016 o prijímaní detí do materskej školy pdf [323 kB]
19.9.2016 nikdy VZN č. 4 /2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Šarišské Bohdanovce pdf [246 kB]
4.7.2016 nikdy VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šarišské Bohdanovce pdf [407 kB]
21.3.2016 nikdy VZN č.2/2016 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce Šarišské Bohdanovce pdf [187 kB]
21.3.2016 nikdy VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šarišské Bohdanovce pdf [264 kB]
12.12.2015 nikdy Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarišské Bohdanovce o verejnom poriadku č. 5/2015 pdf [353 kB]
12.12.2015 nikdy Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 obce Šarišské Bohdanovce o určení ostatných poplatkov pdf [358 kB]
12.12.2015 nikdy Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarišské Bohdanovce č. 3/2015 zo dňa 20.11.2015 o dani z nehnuteľnosti pdf [246 kB]
12.12.2015 nikdy Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarišské Bohdanovce o vylepovaní volebných plagátov na území obce Šarišské Bohdanovce č. 2/2015 pdf [205 kB]
Úradné oznamy
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
8.3.2017 nikdy Oznámenie o začatí konania pdf [53 kB]
19.10.2016 nikdy Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu - Územný plán Prešovského samosprávneho kraja pdf [510 kB]
21.7.2016 nikdy Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie pdf [545 kB]
29.9.2015 nikdy Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN O Šarišské Bohdanovce pdf [901 kB]
10.9.2015 nikdy "Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja" - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu pdf [550 kB]
19.8.2015 nikdy Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Lemešany, zmeny a doplnky č.1 pdf [3 MB]
29.7.2015 nikdy "Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja" - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu pdf [609 kB]
23.7.2015 nikdy Oznámenie o strategickom dokumente územnej prognózy "Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj" pdf [980 kB]
7.7.2015 nikdy Oznámenie o strategickom dokumente "Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja" - zaslanie oznámenia pdf [751 kB]
30.6.2015 nikdy Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 - 2020“ pdf [1 MB]
8.6.2015 nikdy Územný plán obce Nová Polhora - zmeny a doplnky 02 - lokalita "Povrazy" pdf [388 kB]
8.6.2015 nikdy Oznámenie o strategickom dokumente „Územného plánu obce Nová Polhora - zmeny a doplnky 02“ pdf [263 kB]
5.5.2015 nikdy Oznámenie o strategickom dokumente - Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja pdf [625 kB]
10.3.2015 nikdy Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán Prešovského samosprávneho kraja" pdf [615 kB]
Verejné obstarávanie
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
16.12.2016 nikdy Oznámenie o začatí obstarávania nového územného plánu obce Šarišské Bohdanovce pdf [449 kB]
4.7.2016 nikdy Oznámenie o obstarávaní Zmien a doplnkov územného plánu obce Šarišské Bohdanovce pdf [383 kB]
13.1.2016 nikdy Oznámenie o obstarávaní Zmien a doplnkov územného plánu obce Šarišské Bohdanovce pdf [437 kB]
Verejné vyhlášky
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
5.4.2017 nikdy Oznámenie o začatí konania o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. pdf [691 kB]
4.4.2017 nikdy Stavebné povolenie (doručované verejnou vyhláškou) pdf [3 MB]
13.2.2017 nikdy Oznámenie o začatí vodoprávneho konania pdf [590 kB]
23.12.2016 nikdy Oznámenie o strategickom dokumente, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šarišské Bohdanovce na roky 2015-2022 pdf [4 MB]
8.12.2016 nikdy Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na súkromnom pozemku pdf [335 kB]
8.12.2016 nikdy Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou pdf [397 kB]
21.10.2016 nikdy Oznámenie o začatí vodoprávneho konania pdf [804 kB]
8.9.2016 nikdy Rozhodnutie - povolenie stavby IBV Hôrka II. Šarišské Bohdanovce - IS pdf [165 kB]
30.8.2016 nikdy Verejné prerokovanie konceptu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja pdf [788 kB]
19.5.2016 nikdy Zmena a predĺženie termínu vystavenia dokumentácie na verejné nahliadnutie a lehoty prerokovania (Spoločný územný plán obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce - Zmeny a doplnky č.2 v K.Ú. obce Bretejovce) pdf [356 kB]
10.5.2016 nikdy Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby pdf [12 MB]
10.5.2016 nikdy Oznámenie o prerokovaní - Spoločný územný plán obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce - Zmeny a doplnky č. 2 obce Bretejovce pdf [482 kB]
10.5.2016 nikdy Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje doručenie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: IBV Hôrka č.2 Inžinierske siete pdf [2 MB]
10.5.2016 nikdy Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020" pdf [690 kB]
14.4.2016 nikdy Oznámenie o strategickom dokumente "Program rozvoja obce Bretejovce na roky 2015-2021" pdf [625 kB]
11.4.2016 nikdy Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre stavbu: "IBV Hôrka II. Šarišské Bohdanovce - IS" pdf [729 kB]
29.2.2016 nikdy Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pdf [2 MB]
13.1.2016 nikdy Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014 - 2020 - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu pdf [515 kB]
19.11.2015 nikdy Oznámenie o začatí prerokovania Zmien a doplnkov č.1/2015 Územného plánu obce Brestov pdf [442 kB]
16.11.2015 nikdy Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 1/2015 územného plánu obce Brestov" - dodatok pdf [2 MB]
16.11.2015 nikdy Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 1/2015 územného plánu obce Brestov" pdf [666 kB]
26.10.2015 nikdy Rozhodnutie: povolenie zmeny stavby pred jej dokončením pdf [2 MB]
29.9.2015 nikdy Rozhodnutie o umiestnení stavby - Varhaňovce vodojem 100 m3 a prívodné potrubie pdf [3 MB]
11.9.2015 nikdy Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením (Diaľničný privádzač Nová Polhora) pdf [2 MB]
10.7.2015 nikdy VEREJNÁ VYHLÁŠKA ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre stavbu: "Varhaňovce - vodojem 100 m3 a prívodné potrubie - líniová stavba" pdf [743 kB]
23.3.2015 nikdy Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia na stavbu: "Šarišské Bohdanovce, IBV Grúň, rozšírenie NN rozvodov pre 5RD" pdf [2 MB]
13.1.2015 nikdy Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia na stavbu: "IBV Šarišské Bohdanovce, Hôrka 2", SO03 rozšírenie rozvodov NN pdf [1 MB]
Voľné pracovné miesta
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
30.11.2015 nikdy Pomocní pracovníci na stavbách, murári, tesári pdf [71 kB]
Výstavba kanalizácie
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
20.11.2012 nikdy Trasovanie kanalizácie v rámci katastrálnej mapy - pohľad 02 jpg [1 MB]
20.11.2012 nikdy Trasovanie kanalizácie v rámci katastrálnej mapy - pohľad 01 jpg [4 MB]
20.11.2012 nikdy Trasovanie kanalizácie pdf [2 MB]
20.11.2012 nikdy Zmluva o budúcej zmluve o zriadení kanalizačnej prípojky a odvádzaní odpadových vôd doc [34 kB]
15.11.2012 nikdy Zámer stavby: Drienov - Šarišské Bohdanovce - Nová Polhora - kanalizácia a ČOV pdf [1 MB]
15.11.2012 nikdy Zmluva o budúcej zmluve o zriadení kanalizačnej prípojky a odvádzaní odpadových vôd pdf [139 kB]
Zmeny a doplnky územného plánu obce č.4
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
26.8.2015 nikdy Zmeny a doplnky územného plánu obce č.4 - textová časť pdf [216 kB]
25.8.2015 nikdy V6 sútlač pdf [791 kB]
25.8.2015 nikdy V6 podklad pdf [719 kB]
25.8.2015 nikdy V6 náložka pdf [106 kB]
25.8.2015 nikdy V2 sútlač pdf [845 kB]
25.8.2015 nikdy V2 podklad pdf [740 kB]
25.8.2015 nikdy V2 náložka pdf [105 kB]
25.8.2015 nikdy V2 legenda pdf [360 kB]
25.8.2015 nikdy V1 sútlač pdf [955 kB]
25.8.2015 nikdy V1 podklad pdf [875 kB]
25.8.2015 nikdy V1 náložka pdf [118 kB]
25.8.2015 nikdy V1 legenda pdf [148 kB]
RSS
Úřední deska 1.5.0 powered by Petr Houba

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728