Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Život v obci Obecné noviny Kompetencie zriaďovateľa / riaditeľa školy
Kompetencie zriaďovateľa / riaditeľa školy PDF Tlač Email
Obec, zriaďovateľ
Škola, riaditeľ
Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
 • vymenuje a odvolá riaditeľa
 • dohodne podmienky a určí platové náležitosti riaditeľa
 • vyhlási výberové konanie na miesto riaditeľa                                                 
                                                                                                                                                                        
Obec, zriaďovateľ Škola, riaditeľ
Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Obec prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy alebo školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom (§6 ods. 18)

Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie (§5 ods. 7)

a) koncepcia rozvoja školy alebo školského zariadenia

 • koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie

b) návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom na školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom, a materiálno-technické podmienky na činnosť škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom

 • návrh rozpočtu

c) personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy alebo školského zariadenia

 • informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu

d) požiadavky obce na skvalitnenie starostlivosti o deti a žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo školskom zariadení a spôsob úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu

 • návrhy na počty prijímaných žiakov
 • návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie
 • návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia

e) správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v škole alebo v školskom zariadení

 • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa §14 ods. 5 písm. e)
 • správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia

Zriaďovateľ si môže vyžiadať na schválenie

 • návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu

Obec vytvára podmienky na

a) výchovu a vzdelávanie detí a žiakov najmä tým, že zriaďuje školy a školské zariadenia,

b) plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je zriaďovateľom,

c) zabezpečenie výchovy a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom

d) zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a školských zariadeniach ktorých je zriaďovateľom

Obec vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka.

Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci oznámi škola obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.

Obec ako školský úrad vykonáva štátnu správu na druhom stupni vo veciach, v ktorých na prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom.

Obec vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom

a) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa §13 a v oblasti školského stravovania,

b) kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach,

c) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,

d) poskytuje odvornú a poradenskú činnosť školám a školských zariadeniam,

e) poskytuje právne poradenstvo riaditeľom,

f) môže na základe dohody vykonávať administratívno-technické práce na mzdovom úseku a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia

g) vedie personálnu agendu riaditeľov,

h) prerokuje školský vzdelávací program a výchovný program (nemusí schváliť)

 • majetkové priznanie riaditeľa

Obec spracúva a poskytuje informície v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti.

Obec schvaľuje návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme a prenájme peiľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorej je zriaďovateľom. Obec môže poveriť schvaľovaním riaditeľa školy.

Obec

a) zostavuje návrh investícií a rozpis finančných prostriedkov pridelených krajským školských úradom pre školy, ktorých je zriaďovateľom, a rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu pre základné umelecké školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

b) určí výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok svojim VZN. 

Obec vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje:

a) priestory a materiálno-technické zabezpečenie,

b) didaktickú techniku používanú vo výchovno vzdelávacom procese,

c) finančné prostriedky na mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa osobitných predpisov a finančné prostriedky na na prevádzku a údržbu, ktoré prerozdeľuje a kontroluje ich využívanie,

d) investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

Obec zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania.

Obec vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom, ktorý má v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia.

Obec vybavuje sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení okrem sťažností a petícií podľa §13 (týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu), v prípade potreby požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností Štátnu školskú inšpekciu aleko Krajský školský úrad.

Obec vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia.

Obec vykonáva hodnotenia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom.

Obec ako zriaďovateľ určí výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku v základnej umeleckej škole, výšku úhrady nákladov na jazykovej škole a výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, školského strediska záujmovej činnosti, internátu alebo centra voľného času. (VZN) 

obec určí svojim VZN školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Školský obvod školy tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je obec zriaďovateľom viacerých základných škôl, obec svojim všeobecne záväzným nariadením určí školské obvody pre jednotlivé základné školy. 

Zriaďovaciu listinu školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania vydýva zriaďovateľ po zaradení školy alebo školského zariadenia do siete. 

Zriaďovatelia skôl a školských zariadení majú povinnosť pri štvrťročných zisťovaniach poskytnúť ministerstvu prostredníctvom krajských školských úradov do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka pre riadiacu a kontrolnú činnosť údaje za kalendárny štvrťrok týkajúce sa najmä počtu zamestnancov, vyplatených mzdových prostriedkov, čerpaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z mimorozpočtových zdrojov. 

Školy a školské zariadenia majú povinnosť pri ročných zisťovaniach poskytnúť ministerstvu prostredníctvom krajských školských úradov do 20. septembra pre riadiacu a kontrolnú činnosť údaje podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka, ktoré sa týkajú najmä počtu tried učiteľov a zamestnancov a ich kvalifikácie, vekovej štruktúry detí a žiakov v členení podľa vyučovacieho jazyka, študijného odboru a a učebného odboru, kapacít a tržieb školských jedální a školských internátov, o počte stravníkov a ubytovaných. (štatistické zisťovania) 

Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Materské školy

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ VZN.

Riaditeľ materskej školy rozhoduje o (podľa 596/2003)

a) prijatí dieťaťa do materskej školy

b) zaradení na adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole,

c) prerušení dochádzky dieťaťa,

d) predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania,

e) určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhrydu nákladov spojenách s predprimárnym vzdelávaním.

príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľných spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa a Štátnej školskej inšpekcie prekročiť počet detí v triede podľa odseku 10 najviac o tri deti.

Materská škola môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a podohode so zriaďovateľom.

Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní v mieste sídla materskej školy obvyklým spôsobom.

Základné školy

Miesto a čas zápisu do základnej školy určí obec svojím VZN.

V škole možno po súhlase zriaďovateľa zriadiť triedu pre žiakovso špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Pre rozvíjanie nadania vytvárajú

a) inštitucionálne podmienky zriaďovatelia,

b) individuálne podmienky školy.

Triedy na rozvíjanie nadania detí alebo žiakov sa môžu zriadiť vmaterských školách, v základných školách a v stredných školách so súhlasom zriaďovateľa.

Základné umelecké školy

Výšku príspevku v základných umeleckých školách zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určí zriaďovateľ VZN.

Riaditeľ základnej umeleckej školy rozhoduje o (podľa 596/2003)

a) prijatí a zaradení uchádzačov na štúdium,

b) prerušení štúdia,

c) povolení postupu do vyššieho ročníka,

d) predčasnom skončení štúdia,

e) povolení opakovať ročník,

f) povolení vykonať opravnú skúšku,

g) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradunákladov spojených so štúdiom.

Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o zníženíalebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Školský klub detí, centrum voľného času, školské stredisko záujmovej činnosti

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, určí VZN obec, ktorá je jeho zriaďovateľom.

Riaditeľ školského zariadenia rozhoduje o (podľa 596/2003)

a) prijatí žiaka do školského zariadenia,

b) uložení výchovných opatrení,

c) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení,

d) ďalších opatreniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku

Zariadenia školského stravovania

Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení aj v čase školských prázdnin so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu vškolskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ VZN.

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, určí zriaďovateľ.

 

Písomný súhlas zriaďovateľa

Škola v prírode (lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik)

Škola odovzdá prehľad

Predbežné zisťovanie záujmu o vyučovanie PVP náb. a etickej výchovy na nasledujúci školský rok.

Register detí a žiakov

Údaje zo škôl následne zriaďovateľ poskytne príslušnému orgánu miestnej štátnej správy v školstve.

Údaje v registri detí, žiakov a poslucháčov môžu spracovávať len osobitne poverení zamestnanci príslušnej školy, zriaďovateľa alebo orgánu miestnej štátnej správy v školstve. Údaje podľa § 158 ods. 1 sa zaznamenajú do registra detí, žiakov a poslucháčov príslušnej školy do troch dní po rozhodujúcej udalosti.Riaditeľ školy poskytuje zriaďovateľovi údaje podľa odseku 1 najmenej jedenkrát ročne podľa stavu k 15. septembru príslušného školského roka.

Zriaďovateľ zašle žiadosť na Školské inšpekčné centrum Prešov.

Žiadosť o vyšší počet žiakov v triedach (§ 161 ods.1 Z 245/2008)

Zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Štruktúru kariérových pozícií v škole alebo v školskom zariadení určí riaditeľ vo vnútornom predpise po prerokovaní v pedagogickej rade a po prerokovaní so zriaďovateľom.

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania riaditeľ vydá po vyjadrení zriaďovateľa.

Atestácia riaditeľa:

ak žiadosť predkladá riaditeľ - odtlačok pečiatky a podpis zriaďovateľa- súhlas zriaďovateľa.

Register zamestnancov

Údaje zo škôl následne zriaďovateľ poskytne príslušnému orgánu miestnej štátnej správy v školstve

Register zamestnancov sa vedie v súlade s osobitnými predpismi. Údaje v registri môžu spracúvať len osobitne poverení zamestnanci príslušnej školy alebo školského zariadenia, zriaďovateľa, orgánu miestnej štátnej správy v školstve alebo ministerstva.

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia poskytuje zriaďovateľovi údaje najmenej jedenkrát ročne podľa stavu k 15. septembru príslušného školského roka.

Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Normatívny príspevok pre školu na kalendárny rok je určený počtom jej žiakov a normatívnym objemom finančných prostriedkov prislúchajúcim na jedného žiaka školy na bežný kalendárny rok.

Zriaďovateľ štátnej školy do 15 dní po doručení oznámenia krajského školského úradu rozpíše finančné prostriedky na kalendárny rok pre jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Zriaďovatelia štátnych škôl spolupracujú pri rozpise finančných prostriedkov so štatutárnymi zástupcami škôl a školských zariadení. Výšku finančných prostriedkov rozpísaných jednotlivým štátnym školám zriaďovatelia oznámia do 15 dní po rozpise krajskému školskému úradu, ktorý ju zverejní na svojej internetovej stránke do 15 dní od doručenia rozpisu.

Zriaďovatelia predložia krajskému školskému úradu do 15. apríla súhrnnú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Škola a školské zariadenie, ktoré sú právnické osoby, vypracúvajú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a predkladajú ju zriaďovateľovi.

Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy najneskôr do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a vzdelávacie poukazy prijímajú školy a školské zariadenia, ktoré tvoria sústavu škôl a sústavu školských zariadení. Na základe vzdelávacieho poukazu škola a školské zariadenie poskytujúce záujmové vzdelávanie držiteľovi poukazu obdržia prostredníctvom zriaďovateľa z kapitoly ministerstva finančný príspevok na svoju činnosť až dohodnoty poukazu.

Kultúrne poukazy (dohoda s MŠ SR)

Po dohode so zriaďovateľom elektronická registrácia KP.

Žiadosť na KŠÚ

Náklady na financovanie špecifík (dopravné pre žiakov, asistenti učiteľa pre žiakov so zdrav. znevýhodnením alebo nadaním

Financovanie rozvojových projektov podľa §4.d. Žiadosť prostredníctvom KŠÚ. Výzvy zverejňuje MŠ SR na svojej www stránke. Spoluúčasť min 5%.

Dohodovacie konanie (§8.c)- žiadosť prostredníctvom KŠÚ Prešov

Školy, školské zariadenia a obce sú povinné oznámiť do 20.septembra kalendárneho roka príslušnému krajskému školskému úradu údaje potrebné na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok podľa stavu k 15.septembru začínajúceho školského roka. (výkaz 40/01)

Zriaďovateľ vyplní za všetky svoje školy a školské zariadenia – internetová aplikácia a podpísané na KŠÚ Prešov

Internetová aplikácia – výkaz Škol(MŠ SR) 40-01 o počte žiakov ZUŠ a školských zariadení

 

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728