Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Obecný úrad Povinné informácie: Kompetencie obce Prenesené kompetencie obce
Prenesené kompetencie obce PDF Tlač Email


Pôsobnosti na úseku

a) pozemných komukácií

1. zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,

2. poskytovanie údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve,

3. vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie;


b) všeobecnej vnútornej správy

1. vedenie matriky 


c) sociálnej pomoci

1.poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zriaďovanie zariadení sociálnych služieb (domov dôchodcov, zariadenie opatrovateľskej služby),

2. rozhodovanie

 • poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu,

 • poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu,

 • povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,

3. zriaďovanie a kontrola zariadení sociálnych služieb (domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne, detský domov, krízové stredisko, resocializačné stredisko),

4. oznamovanie okresnému úradu občanov, ktorí odmietli zúčastniť sa na vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou;


d) územného plánovania a stavebného poriadku pôsobnosť stavebného úradu


e) ochrany prírody

1. vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín,

2. ukladanie nevyhnutných opatrení na ozdravenie dreviny vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo rozhodovanie o jej vyrúbaní,

3. prijímanie oznámení o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,

4. zabezpečovanie úloh na úseku náhradnej výsadby;
 
f) školstva

1. vykonávanie štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení,

2. vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení,

3. zriaďovanie a  zrušovanie
 • základných škôl,
 • základných umeleckých škôl,
 • predškolských zariadení,
 • školských klubov detí,
 • školských stredísk záujmovej činnosti,
 • centier voľného času,
 • školských kuchýň a  školských jedální zabezpečujúcich stravovanie pre žiakov základných škôl a pre deti  predškolských zariadení,
 • jazykových škôl pri základných školách,

4. vytváranie podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky na základných školách,

5. vykonávanie kontroly  hospodárenia školy s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom,

6. zabezpečovanie  podmienok na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,

7. určovanie školského obvodu základnej školy, v ktorej budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, ak sa základná škola vyradí zo siete škôl a školských zariadení a zruší sa,

8. spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti,

9. prideľovanie finančných prostriedkov súkromným školám, cirkevným školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam podľa osobitného predpisu a vykonávanie kontroly hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami,

10. schvaľovanie zmlúv o nájme školských budov a miestností, priľahlých priestorov školy alebo školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom;
 
g) telesnej kultúry

1. štátna správa vykonávaná do účinnosti tohto zákona okresným úradom,

2. rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry,

3. súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov,

4. podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významu,

5. utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých,

6. podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov,

7. podporovanie iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody,

8. kontrola hospodárenia a účelovosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru,

9. spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry;
 
h) divadelnej činnosti

1. zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie profesionálnych divadiel,

2. podporovanie divadelnej činnosti vo forme účelových prostriedkov,

3. kontrola hospodárenia a účelovosti vynaloţených prostriedkov v divadlách ňou zriadených;
 
i) zdravotníctva

1. zriaďovanie ambulancií vrátane staníc lekárskej služby prvej pomoci a ambulancií v zariadeniach sociálnych služieb,

2. zriaďovanie špecializovaných zariadení ambulantnej starostlivosti, polikliník, nemocníc I. typu a nemocníc s poliklinikou I. typu,

3. agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti,

4. súčinnosť na preventívnych programoch,

5. schvaľovanie ordinačných hodín neštátneho zdravotníckeho zariadenia;
 
j) regionálneho rozvoja

1. vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja,

2. vypracúvanie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja,

3. koordinovanie spolupráce právnických osôb pri vypracúvaní programov rozvoja obcí;
 
k) cestovného ruchu

1. vypracúvanie programov cestovného ruchu,

2. koordinovanie spolupráce právnických osôb vo veciach cestovného ruchu.
 

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728