Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Obecný úrad Povinné informácie: Povinne zverejňované informácie
Informácie, ktoré povinne zverejňuje obec PDF Tlač Email

informacie_povinne

V posledných rokoch nadobudli účinnosť viaceré dôležité právne predpisy, ktoré ustanovili obciam nové povinnosti v oblasti poskytovania informácii širokej verejnosti.

Ide napr. o novelu správneho poriadku, novelu zákona o obecnom zriadení, úplne nový zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a iné. Všetky uvedené zákony tak dopĺňajú povinnosť obcí poskytovať informácie prostredníctvom zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií.

 

Informácie zverejňované na úradnej tabuli

 • návrh nariadenia a vyhlásenie nariadenia jeho vyvesením,

 • právoplatné rozhodnutie súdu o vyslovení nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce vo veciach územnej samosprávy a zákonom a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,

 • právoplatné uznesenie súdu o pozastavení účinnosti všeobecne záväzného nariadenia obce,

 • oznámenie o vyhlásení miestneho referenda,

 • výsledky hlasovania obyvateľov v miestnom referende,

 • pozvánka na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva s návrhom programu rokovania,

 • vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra,

 • návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce,

 • návrh rozpočtu obce, návrh záverečného účtu obce,

 • zámer predať alebo prenajať svoj majetok,

 • verejné vyhlášky, dražobné vyhlášky, oznámenia o doručení listových zásielok a oznámenia podľa osobitných predpisov (napr. zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznámenia o zrušení trvalého pobytu, prípadne iné informácie podľa zákona č. 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov).

 

Informácie zverejňované v sídle Obecného úradu

 • spôsob zriadenia obce, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,

 • miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,

 • miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia obce vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,

 • postup, ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,

 • prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci,

 • sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

Čítať ďalej...
 


Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728