Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Obecný úrad Povinné informácie: Kompetencie obce
Originálne kompetencie obce PDF Tlač Email

kompetencie

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, riadi všetky záležitosti, ktoré zákon upravuje ako samosprávnu pôsobnosť obce, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.

 

Obec pri výkone samosprávy najmä

 • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, 
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce, 
 • rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu, 
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci, 
 • utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon, 
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce, 
 • zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu, 
Čítať ďalej...
 
Prenesené kompetencie obce PDF Tlač Email


Pôsobnosti na úseku

a) pozemných komukácií

1. zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,

2. poskytovanie údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve,

3. vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie;


b) všeobecnej vnútornej správy

1. vedenie matriky 


c) sociálnej pomoci

1.poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zriaďovanie zariadení sociálnych služieb (domov dôchodcov, zariadenie opatrovateľskej služby),

2. rozhodovanie

 • poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu,

 • poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu,

 • povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,

3. zriaďovanie a kontrola zariadení sociálnych služieb (domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne, detský domov, krízové stredisko, resocializačné stredisko),

4. oznamovanie okresnému úradu občanov, ktorí odmietli zúčastniť sa na vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou;


d) územného plánovania a stavebného poriadku pôsobnosť stavebného úradu
Čítať ďalej...
 


Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728