Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Pre obyvateľov Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo
Odpadové hospodárstvo  PDF  Tlač  Email

 

vyvoz_odpadu


Komunálny domový odpad - odpad, ktorý nie je možné vytriediť

 

Nepatrí sem:

nebezpečný odpad, stavebný odpad, elelektroodpad, bioodpad, plasty, sklo, papier

 

 

 pdf Zvozový kalendár 2017 (pdf, 400 kB)

 

 

Prečo recyklovať ?

 
Ak sa už vec nedá znovu používať, mala by sa recyklovaním vyrobiť znovu. Oproti likvidácii ušetrí prírodné zdroje, energiu, zníži množstvo odpadu. Štúdie dokázali, že recykláciou materiálov sa ušetrí 3 - 5 násobne viac energie ako môžme získať spaľovaním. Napríklad výroba papieru recykláciou vyžaduje iba 30 % energie, ktorá je potrebná pri výrobe z nových stromov, naviac šetrí lesy od nadmernej ťažby. Recyklovaním 1 tony starého papiera sa pri výrobe ušetrí 500 - 600 kWh elektrickej energie. Vytriedením 110 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni 1 hektár 80 ročného lesa. Recykláciou skla ušetríme 43 % energie, recykláciou hliníka ušetríme oproti výrobe z bauxitu až 95% energie (avšak dopady hliníka na prírodu a životné prostredie pri ťažbe, spracovaní a výrobe sú tak negatívne, že je ekologicky prospešnejšie ho pre obaly nepoužívať).
 
Plast je vyrobený z neobnoviteľnej ropy, ktorej známe zásoby sa odhadujú na cca 40 rokov. Len pri jej doprave uniká ročne do morských a povrchových vôd 3,5 milióna ton ropy. Plasty sa dlhodobo biologicky nerozkladajú desiatky až stovky rokov. Pri spaľovaní niektorých druhov PVC (osahujú chlór z ktorého sa pri spaľovaní uvoľňujú dioxiny) unikajú do ovzdušia škodlivé rakovinotvorné látky (dioxiny a ftaláty).
 
Recyklácia papiera je mimoriadne dôležitá pretože nerecyklovaný vyhodený papier ako tuhý domový odpad na skládke pri hnilobnom procese produkuje plyn metán, ktorý spôsobuje skleníkový efekt a je 25 krát škodlivejší ako oxid uhličitý. Výroba papieru recykláciou vyžaduje iba 30 % energie, ktorá je potrebná pri výrobe papiera z nových stromov, naviac šetrí lesy od nadmernej ťažby dreva.
 
Recyklácia skla je tiež veľmi dôležitá, nakoľko výroba nového skla je spojená s obrovskou tepelnou spotrebou v podobe spaľovania palív, ktoré produkujú oveľa viac skleníkových plynov ako je potrebné na recykláciu už vyrobeného skla. Výroba skla recykláciou vyžaduje iba 57 % energie, ktorá je potrebná pri výrobe nového skla.
 
Nebezpečný odpad je taký odpad, ktorý vyžaduje osobitné nakladanie a zneškodnenie z dôvodu jeho vlastností a zloženia. Definuje sa ako nebezpečný (kontaminácia rôznych nebezpečných tried) preto, lebo je pre životné prostredie nežiaduci (aj pre ľudí) a mimoriadne nebezpečný, samostatne takmer nerozložiteľný, resp. jeho polčas rozkladu je extrémne dlhý (aj stovky tisíc rokov) a sprevádzaný chemickými a fyziologickými zmenami prirodzených látok na neprirodzené (zmena vlastností rôznych látok pri procesoch a zmenách nastávajúcich po ich vzájomnom zreagovaní) a  javmi  poškodzujúcimi naše životné prostredie (vodné zdroje, príroda - fauna, flóra...). Patria sem: žiarivky, žiarovky, stará elektronika (chladničky, mrazničky, PC, rádia, televízory, video zariadenia a iné zariadenia obsahujúce elektrónkové, tranzistorové, BGA, SMD a iné elektronické súčasti), článkové batérie všetkých druhov (nikel, olovo, striebro, lítium, kadmium a iné hybridné články), rozpúšťadlá, riedidlá, epoxidy, čpavky, staré farby, lieky, lepidlá, živice, laky, motorové a iné nemotorové oleje (prevodové, ložiskové, tlmičové a iné), kyseliny (leptavé látky tekutého, pevného, plynného a suspenzného zloženia), zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín  (herbicídy, arboricídy), umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drogistické látky s nebezpečným zložením, drevo a materiál obsahujúci nebezpečné látky (napr. handry a drevo znečistené olejom a farbami, epoxidom), jadrový odpad, ortuť, azbest, otravné látky (rodenticídy)  a iné.
 

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728