Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Obecný úrad Povinné informácie: Poskytovanie informácií
Poskytovanie informácii PDF Tlač Email

Obec Šarišské Bohdanovce ako povinná osoba poskytuje informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii.

Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, obecný úrad (ďalej len „OcÚ“) bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť.

Na žiadosť OcÚ písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

 

O informácie môžete žiadať

 • telefonicky, faxom,
 • písomne na adrese OcÚ Šarišské Bohdanovce,
 • elektronickou poštou.

 

Postúpenie žiadosti

Ak OcÚ nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti OcÚ bezodkladne oznámi žiadateľovi.

 

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

Informácie sa sprístupňujú najmä

 • ústne,
 • nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis,
 • odkopírovaním informácií na technický nosič dát,
 • sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
 • telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.

 

Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne OcÚ so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

OcÚ umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie. OcÚ pritom urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie nebola porušená ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobnosti a osobných údajov a ochrana obchodného tajomstva.

Čítať ďalej...
 
Tlačivá na stiahnutie PDF Tlač Email

 

docŽiadosť o sprístupnenie informácie (rtf, 36 kB)

 


Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728