Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Obecný úrad Povinné informácie: Správne poplatky
spravne_poplatky

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou  PDF  Tlač  Email
Výber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 
 
  Časť Položka
I. Všeobecná správa  1,2,3,4,6,8,9,15
II. Vnútorná správa  16,18,19
III. Pôdohospodárstvo  38
V. Stavebná správa  59,60,60a,61,62,62a
VI. Doprava  79,80,80a,82,83,84,85
VIII. Finančná správa a obchodná činnosť                 140,142,143,144
X. Životné prostredie  160,161,162
  Ostatné poplatky  

 

I. ČASŤ
VŠEOBECNÁ SPRÁVA
 
 
Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba
16,50 eura
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie
165,50 eura
 
Poznámky:
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.
 
Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej 
informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, 
registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov 
úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
1,50 eura
b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného
potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného
výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí     
5 eur
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove,  za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku
1,50 eura
v cudzom jazyku
3 eurá
d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných
potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským
úradom v Slovenskej republike     
9,50 eura
  
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
Od poplatkov podľa písmena e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o
získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.
 
Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.
 
Čítať ďalej...
 


Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728