Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Obecný úrad Povinné informácie: Prehľad predpisov
Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk PDF Tlač Email

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec Šarišské Bohdanovce koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

Právne predpisy

v oblasti verejnej správy

 • ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 • zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov
 • ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • zákon č. 372/1990 o priestupkoch
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 09/2010 Z.z. o sťažnostiach

 

v oblasti personalistiky

 • zákonník práce zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o výkone práce vo verejnom záujme
 • zákon č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o odmeňovaní niektorých zamestnancov
 • zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
 • zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení
 • zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom poistení
 • zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
 • kolektívna zmluva
 • pracovný poriadok

 

v oblasti účtovníctva a rozpočtu

 • zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
 • zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH

 

v oblasti kontroly

 • zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
 • vyhláška č. 517/2001 Z.z. o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančnej kontroly

 

v oblasti správy daní a poplatkov

 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 • zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon a poriadok)

 

v oblasti školstva

 • zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve s školskej samospráve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 291/2004 Z.z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
 • nariadenie vlády č. 2/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu fin. prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ZŚ, SŚ, strediská praktického vyučovania, ZUŠ a školské zariadenia
 • vyhláška č. 477/1990 Zb. o základných umeleckých školách v znení neskorších predpisov

 

Čítať ďalej...
 


Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728