Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Život v obci ZŠ s MŠ

Základná škola s materskou školou Šarišské Bohdanovce

Riaditeľ školy Monika Kaľatová RNDr.
Zástupca riaditeľa školy
pre primárne vzdelávanie

Iveta Horňáková Mgr.

Zástupca riaditeľa školy
pre nižšie stredné vzdelávanie
Magdaléna Lörincová Mgr.
Vedúca školskej jedálne Anna Merkovská

 

website zssbohdanovce.stranka.info

 logo_zssms
   


ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce  PDF  Tlač  Email

Základná škola s materskou školou Šarišské Bohdanovce na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šarišské Bohdanovce podľa ustanovenia § 5 odstavec 1 zákona Slovenskej národnej rady č.542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve od 1. júla 2002 a podľa ustanovenia § 1 Zákona č.171/1990 Zb. o sústave základných a stredných škôl je samostatnou rozpočtovou organizáciou na úseku základného školstva.

Základná škola

Základná škola je plne organizovaná pre žiakov 1. až 9. ročníka.

Celá budova školy je umiestnená uprostred dediny v chránenom prostredí, kompletne oplotená a obklopená zeleňou.

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: telocvičňu, odborné učebne na vyučovanie fyziky, chémie a biológie. Ďalej 4 učebne výpočtovej techniky, tri multimediálne učebne s interaktívnou tabuľou a možnosťou digitálnej projekcie. Škola disponuje aj notebookmi pre učiteľov a žiakov na doplnenie, kopírkami, skenermi a tlačiarňami pre potreby učiteľov aj žiakov. Pre učiteľov cudzích jazykov, ako aj iných predmetov sú k dispozícii prenosné CD magnetofóny, DVD a video prehrávače, dataprojektory, spätné projektory. Okrem toho škola disponuje bohato vybavenou knižnicou s možnosťou samoštúdia odbornej literatúry. Pracovné vyučovanie sa realizuje v školských dielňach a v areáli školy (skalka, políčka, ovocný sad).

Rozsiahly školský areál je rozdelený na športovú časť - futbalové ihrisko, doskočisko na skok do diaľky, asfaltové ihrisko a štadión s mantinelmi pre hokej v zimnom období. Ďalej do areálu patrí veľký ovocný sad s besiedkou, ktorý sa spoločne s priľahlým školským políčkom využíva na hodinách pracovného vyučovania.

Všetky vytvorené materiálne, priestorové, technické a hygienické podmienky vytvárajú dobré pracovné prostredie pre pedagógov a žiakov.

Materská škola

Materská škola je jednotriedna, s celodennou výchovou a vzdelávaním, ktorá zabezpečuje predprimárne vzdelanie pre deti od 3 do 6 rokov a pre deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola sa nachádza v budove Základnej školy, s osobitným vstupom, chodbou, kabinetom a herňou, spálňou ktoré slúžia pre účely edukácie detí. Medzi ostatné priestory MŠ patrí umyváreň spojená so sociálnym zariadením pre deti, sociálne zariadenia pre personál, sklad na učebné pomôcky.

Čítať ďalej...
 
Školská jedáleň  PDF  Tlač  Email

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ sa nachádza v suteréne školy. Jedáleň poskytuje stravovanie žiakom I. a II. stupňa, pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom školy a dôchodcom. Jedálny lístok sa zostavuje podľa zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a je vyvesený v školskej jedálni.

Čítať ďalej...
 
Rada školy  PDF  Tlač  Email
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý sa vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a orgánov obce z pohľadu školskej problematiky.

Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak. Funkčné obdobie rady školy je štyri roky.

Čítať ďalej...
 


Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728