Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Život v obci ZŠ s MŠ Rada školy
Rada školy PDF Tlač Email
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý sa vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a orgánov obce z pohľadu školskej problematiky.

Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak. Funkčné obdobie rady školy je štyri roky.

 

Rada školy
 • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa,
 • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
 • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
 • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia.

 

Zloženie členov rady školy:

(v zmysle § 25 ods.5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,
 • jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy,
 • štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, 
 • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

 

Pri základnej škole s materskou školou sa ustanoví rada školy, ktorej členom je aj zástupca rodičov detí materskej školy a zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy. 

 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce 
 

Predseda rady školy

Iveta Horňáková, Mgr.

 

Zástupca pedagogických
zamestnancov ZŠ

Iveta Horňáková, Mgr.

Zástupca pedagogických
zamestnancov MŠ
Eva Zgolová
Zástupca nepedagogických
zamestnancov ZŠ a MŠ

Alena Želinská

Zástupcovia rodičov za ZŠ

R. Balog (za obec Varhaňovce)

V. Cmúr (za obec Mirkovce)

A. Pavlovčinová (za obec Brestov)

Zástupca rodičov za MŠ

Z. Daňková

Zástupcovia zriaďovateľa         

Čontofalský Lukáš, Mgr.

Daniel Merkovský

Vladimír Halčišák, BSBA

Pavol Štefurik, Mgr.

 

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728