Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Život v obci Obecné noviny Rozpočet obce
Rozpočet obce  PDF  Tlač  Email
rozpocet_obceZákladom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce,ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
Rozpočet   obce   obsahuje   príjmy   a   výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám.
Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
 
Záverečný účet obce
Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce.
 
Záverečný účet obce obsahuje najmä
a) údaje o plnení rozpočtu,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
 
Nevyčerpané prostriedky obec prevedie na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Použitie prostriedkov na určený účel je výdavkom rozpočtu obce v nasledujúcich rozpočtových rokoch.
O použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce.
Schodok rozpočtu podľa obec vysporiada predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania.
Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu.
Prerokovanie záverečného účtu sa uzatvára jedným z týchto výrokov:
a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.
 
Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.
Návrh záverečného účtu obec prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
 

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728