Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Život v obci Obecné noviny Obecný (dobrovoľný) hasičský zbor
Obecný (dobrovoľný) hasičský zbor PDF Tlač Email
HDZ

„Hasiči často ani nevedia, že existuje nejaký zákon, ktorý prikazuje zriadiť obecný hasičský zbor. Starosta obce je rád, že má dobrovoľných hasičov, ktorí tento zákon plnia...“

Podľa § 33 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na území obce plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach obecný hasičský zbor.

Obec nemusí zriadiť obecný hasičský zbor, ak počet obyvateľov obce je menší ako 500 alebo ak na základe dohody medzi obcou a Hasičským a záchranným zborom alebo právnickou osobou alebo podnikajúcou fyzickou osobou so sídlom v obci bude plniť aj úlohy obecného hasičského zboru Hasičský a záchranný zbor alebo hasičská jednotka právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby.

Počet členov obecného hasičského zboru a jeho materiálno-technické vybavenie určuje obec po prerokovaní s okresným riaditeľstvom, pričom prihliada najmä na nebezpečenstvo vzniku požiaru v obci.

Obce môžu zriadiť na základe písomnej dohody spoločný hasičský zbor po prerokovaní s okresným riaditeľstvom.  Ak obec nezriaďuje obecný hasičský zbor alebo nemá spoločne zriadený hasičský zbor, zriaďuje protipožiarnu hliadku.

Úlohy obecného hasičského zboru v Šarišských Bohdanovciach plní Dobrovoľný hasičský zboru (DHZ), ktorý je základnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPO SR). DPO SR je dotovaná štátom, OHZ obcou a darmi fyzických a právnických osôb.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (www.dposr.sk).

Poslanie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, počnúc dobrovoľnými požiarnymi zbormi až po republikovú organizáciu, je organizačnými, preventívnymi, zásahovými a ďalšími opatreniami napomáhať predchádzaniu požiarov a v prípade ich vzniku sa podieľať na ich rýchlej a úspešnej likvidácii bez nároku na finančné ohodnotenie.

Obec je povinná

 • podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila, 
 • zriadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, ak ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie, 
 • zabezpečovať odbornú prípravu obecného hasičského zboru, 
 • vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce, 
 • zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar, 
 • označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek, 
 • plniť úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa vo vzťahu k vlastnému majetku, 
 • vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.

 

Zriaďovateľ hasičskej jednotky je povinný

 • vytvoriť personálne, organizačné a priestorové podmienky na plnenie úloh hasičskej jednotky a na ten účel zriadiť hasičskú stanicu alebo hasičskú zbrojnicu,
 • zabezpečiť materiálno-technické vybavenie hasičskej jednotky na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác,
 • zabezpečiť v potrebnom rozsahu vybavenie zamestnancov a  členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,
 • zriadiť ohlasovňu požiarov,
 • zabezpečiť akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov,
 • zabezpečiť príjem a prenos správ a informácií na vykonávanie zásahovej činnosti,
 • zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov a členov hasičskej jednotky,
 • zabezpečiť vykonanie preventívnych zdravotných prehliadok zamestnancov a  členov hasičskej jednotky.
 

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728