Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Život v obci Obecné noviny Dotácie z rozpočtu obce
Dotácie z rozpočtu obce PDF Tlač Email

dotacieZ rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.

 
Právnickej osobe, ktorej zakladateľom nie je obec a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na: 

 • podporu všeobecne prospešných služieb, 
 • všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, 
 • na podporu podnikania a zamestnanosti.

 

Obec je povinná stanoviť konkrétny účel použitia poskytnutej dotácie, spôsob a termíny zúčtovania dotácie.

V rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky na dotácie rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce.


Všeobecne prospešné služby sú najmä:

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, 
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd, 
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, 
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 
 • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

 

 
Verejnoprospešným účelom sa rozumie najmä:

 • rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • zachovanie prírodných hodnôt,
 • ochrana zdravia,
 • ochrana práv detí a mládeže,
 • rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy,
 • plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
 

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728