Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Život v obci Obecné noviny Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby do orgánov samosprávy obcí PDF Tlač Email

komunalne volby

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

Spôsob hlasovania

Volič hlasuje osobne. Zastúpenie inou osobou nie je prípustné.


Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť. Ak volič nepredloží členom miestnej volebnej komisie preukaz totožnosti a žiadny z členov komisie ho nepozná, požiada komisia voliča, aby svoju totožnosť preukázal svedectvom dvoch komisii známych osôb; pokiaľ tak volič neurobí do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.
Po preukázaní totožnosti a po zázname v oboch rovnopisoch zoznamu voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od miestnej volebnej komisie dva hlasovacie lístky, a to hlasovací lístok pre voľby starostu obce a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a obálku.
Po prevzatí hlasovacích lístkov a obálky vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V tomto priestore nesmie byť súčasne s voličom nikto prítomný. Iba volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou na tento účel iného voliča, aby za neho, podľa jeho pokynov, upravil hlasovací lístok a vložil do obálky. Nesmie to však byť člen miestnej volebnej komisie.
Volič sa musí odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, inak mu miestna volebná komisia hlasovanie neumožní.

Úprava hlasovacích lístkov

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov. Volič môže zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených (najmenej 1, najviac 7).
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkuje volič poradové číslo toho kandidáta, za ktorého hlasuje. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta.
V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce a jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva.
Na požiadanie voliča vydá miestna volebná komisia za nesprávne upravené hlasovacie lístky nové hlasovacie lístky.
Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.
Za voliča, ktorý nemôže pre telesnú vadu sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže obálku na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť do volebnej schránky iný volič, nie však člen miestnej volebnej komisie.

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky

Volič, ktorý sa nemôže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať miestnu volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade miestna volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Aj pri hlasovaní do prenosnej volebnej schránky postupujú členovia miestnej volebnej komisie tak, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania.

Posudzovanie platnosti hlasov

Po zistení počtu odovzdaných obálok miestna volebná komisia vyberie hlasovacie lístky z obálok. V každej obálke má byť jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce. Ak sú v obálke dva a viac hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva, na ktorých sú kandidáti označení zhodne a správne, miestna volebná komisia počíta za platný len jeden z hlasovacích lístkov; ostatné hlasovacie lístky vylúči ako neplatné. Ak sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva, na ktorých nie sú kandidáti označení zhodne a správne, vylúči všetky tieto hlasovacie lístky ako neplatné.
Pravidlá uvedené v predchádzajúcom odseku platia aj pre posudzovanie platnosti hlasovacieho lístka pre voľby starostu obce.
Ak je obálka prázdna, započíta sa len do počtu odovzdaných obálok.

Neplatný je hlasovací lístok,

 • ktorý nie je na predpísanom tlačive,
 • ktorý nie je upravený zakrúžkovaním poradových čísiel kandidátov,
 • na ktorom volič neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta pre voľby do obecného zastupiteľstva, alebo ak označil zakrúžkovaním viac kandidátov, než má byť zvolených poslancov zastupiteľstva,
 • na ktorom volič neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta pre voľby starostu obce, alebo ak zakrúžkovaním označil viac ako jedného kandidáta na takúto funkciu.

Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada. V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka miestna volebná komisia (hlasovaním) s konečnou platnosťou.

 

Podávanie kandidátnych listín

Pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva

podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán a politických hnutí
• nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru.

 

Pre voľby starostu obce

podáva kandidátnu listinu
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán a politických hnutí
• nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru.

Ku kandidátnej listine na funkciu starostu obce musí byť pripojená fotokópia dokladu osvedčujúceho splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu obce podľa osobitného zákona (§ 13 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) - získanie aspoň stredného vzdelania (§ 16 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Dokladom osvedčujúcim získanie aspoň stredného vzdelania sú
• výučný list, 
• vysvedčenie o záverečnej skúške, 
• záverečné vysvedčenie,
• vysvedčenie o maturitnej skúške. 

Ak má kandidát vyššie vzdelanie, ako je stredné, pripojí fotokópiu akéhokoľvek dokladu o získaní vyššieho vzdelania.

  

Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča, dátum narodenia voliča a trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu.

Počet obyvateľov obce zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní pred dňom volieb. 

 Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce.

Počet obyvateľov obce

Počet podpisov voličov na petícii

do 50

10

51 - 100

20

101 - 500

40

501 - 2 000

100

2 001 - 20 000

200

20 001 - 100 000

400

nad 100 000

600

  

Volebná kampaň

Volebná kampaň sa začína 17 dní a končí 48 hodín pred začiatkom volieb. Vedenie kampane mimo určeného času je zakázané.

V čase kampane má politická strana a nezávislý kandidát zabezpečený rovnaký prístup k hromadným informačným prostriedkom a k službám obce zameraným na podporu alebo na prospech ich volebnej kampane.

Obecný rozhlas

Obecný úrad v obecnom rozhlase na požiadanie odvysiela:

 • dátum a miesto predvolebných stretnutí s občanmi,
 • volebné príspevky jednotlivých politických strán / nezávislých kandidátov.

Volebné príspevky je potrebné doručit obecnému úradu na CD/USB nosiči. Nezávislí kandidáti a politické strany ktoré nemajú možnosť nahrať volebný príspevok na CD/USB nosič ho môžu prečítať osobne, alebo prostredníctvom poverenej osoby.

  

Internetová stránka obce

Obecný úrad zverejní na svojej internetovej stránke zoznam kandidátov na poslancov OZ a kandidátov na funkciu starostu obce,

Na požiadanie zverejní:

 • dátum a miesto predvolebných stretnutí s občanmi,
 • volebné materiály jednotlivých politických strán / nezávislých kandidátov.

Agitačné materiály budú publikované do 48 hodín pred termínom konania volieb, kedy začne platiť moratórium.

Textové i grafické materiály možno zasielať výlučne v elektronickej podobe na adresu  Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript prípadne ich doručiť osobne na CD/USB nosiči na obecný úrad.

 

Predvolebné stretnutia

Za účelom usporiadania predvolebných stretnutí s občanmi bude k dispozícii kultúrny dom.

  

Vylepovanie plagátov

Plagáty možno umiestňovať len na výlepových plochách - vývesná tabuľa pri obecnom úrade - pri dodržaní zásady poctivej volebnej kampane (nestrhávať a neprelepovať, nezalepiť celú plochu na úkor ďalších subjektov alebo inak si navzájom neznehodnocovať volebné plagáty).

Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na iných miestach verejných priestranstiev je zakázané (vylepovanie plagátov na čakárne, stĺpy verejného osvetlenia...) Mimo určených výlepových plôch možno so súhlasom vlastníka (užívateľa) objektu umiestňovať plagáty vo výkladoch prevádzkární obchodu a služieb, v oknách rodinných domov, viditeľných z verejného priestranstva. Za takýto druh kampane je zodpovedný kandidujúci subjekt a vlastník (užívateľ) objektu.

Za obsah propagačných materiálov zodpovedajú politické strany a nezávislí kandidáti. Obsah plagátov, pútačov a ostatnej propagácie kandidátov nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi a musí byť v súlade so zákonmi SR.

 

Volebné obvody

V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov, môže sa utvoriť iba jeden volebný obvod.

Volebné obvody a počet poslancov v nich určí obecné zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 65 dní pred dňom volieb.

 

Volebné orgány

Voľby do orgánov samosprávy obcí riadi Ústredná volebná komisia. V okresoch riadia voľby obvodné volebné komisie, v mestách mestské volebné komisie a v ostatných obciach miestne volebné komisie.

Členom volebnej komisie môže byť volič. Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva alebo na starostu obce nemôže byť členom volebnej komisie.

  

Miestna volebná komisia

 1. Každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny do obecného zastupiteľstva, deleguje najneskôr 55 dní predo dňom volieb do miestnej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka.

 2. Miestna volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak miestna volebná komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, vymenuje zostávajúcich členov starosta obce.

 3. Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá starosta obce.

 4. Miestna volebná komisia

 • preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii alebo o neregistrácii kandidátov,
 • dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
 • vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktorú podpíšu členovia komisie; zápisnicu s originálnymi podpismi členov komisie dostane každý člen komisie,
 • vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení,
 • odovzdá volebné dokumenty do úschovy obci.

   

Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 35 dní predo dňom volieb zoznam zaregistrovaných kandidátov. V zozname sa uvedie meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým bezodkladne po podpísaní zápisnice o výsledku volieb v obci výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a výsledky volieb starostu obce.

  

Legislatíva

 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

 

 

 

 

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728