Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Život v obci Obecné noviny Verejné obstarávanie
Verejné obstarávanie PDF Tlač Email

verejne_obstaravanieVerejné obstarávanie sú postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorými sa zadávajú   zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie  stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesiu a súťaž návrhov.

Verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek  postupovať podľa  príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní je Obec Šarišské Bohdanovce a Základná škola s materskou školou Šarišské Bohdanovce.

Zákon  rozlišuje metódy verejného obstarávania od výšky finančných limitov (bez DPH) nasledovne

Nadlimitná zákazka - ak predpokladaná hodnota  zákazky sa rovná alebo je vyššia ako

 • 193 000, EUR ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služieb,

 • 4 845 000, EUR ak ide zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Podlimitná zákazka - ak predpokladaná  hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený pri nadlimitných zakázkach alebo vyššia ako

 • 40 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služieb,
 • 200 000 EUR, ak ide  o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Podprahová zákazka - ak predpokladaná hodnota zákazky  je nižšia ako finančný limit pri podlimitných zakázkach a súčasne 

 • rovnaká alebo vyššia ako 10 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby,

 • rovnaká alebo vyššia ako 20 000 EUR, ak ide  o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Zákazka s nízkou hodnotou - ak  predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako pri podprahovej zakázke v priebehu kalendárneho roka  alebo počas  platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

 

Obstarávateľ je povinný zabezpečovať  nadlimitné, podlimitné a podprahové zákazky pre zabezpečenie tovarov, prác a služieb len prostredníctvom osoby odborne spôsobilej vo verejnom obstarávaní.

 

Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky


Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž posiela na uverejnenie. Ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu zadávania zákazky.

Do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahŕňa aj

 • hodnota opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť
 • všetky formy opcií a všetky prípadné predĺženia zmluvy, 
 • ceny a odmeny, ktoré sa poskytnú uchádzačom alebo účastníkom súťaže návrhov,
 • predpokladaná hodnota tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytne v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác.


Ak je stavebná práca alebo služba rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky.

Ak je dodávka tovaru rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky.

Ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, ktorá sa pravidelne opakuje alebo obnovuje v dohodnutej lehote, predpokladaná hodnota zákazky sa určí

 • z celkových skutočných nákladov rovnakého alebo porovnateľného tovaru alebo služieb, ktoré boli obstarané v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravených o očakávané zmeny v množstve alebo v hodnote v nasledujúcich 12 mesiacoch, alebo
 • z celkovej predpokladanej hodnoty tovaru alebo služieb obstarávaných v priebehu 12 mesiacov po prvom plnení alebo počas platnosti zmluvy, ak je dlhšia ako 12 mesiacov.


Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby, ktorá neudáva celkovú cenu, ak ide o zmluvu uzavretú na určitý čas

 • rovnaký alebo kratší ako 48 mesiacov, sa zahrnie celková predpokladaná hodnota zákazky počas platnosti zmluvy, 
 • dlhší ako 48 mesiacov alebo ak ide o zmluvu uzavretú na neurčitý čas, sa zahrnie 48-násobok mesačnej platby.


Predpokladaná hodnota zákazky zahŕňajúca dodávku tovaru aj poskytnutie služby sa vypočíta ako celková hodnota tovaru a celková hodnota služby bez ohľadu na ich podiely. Do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahrnie aj cena montážnych a inštalačných činností.

Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa tohto zákona.

 

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne (od 1.4.2011) na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

 • hodnotu zákazky,
 • predmet zákazky,
 • identifikáciu úspešného uchádzača.
 
Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžaduje zákon. Výsledok verejného obstarávania sa neposiela úradu pre verejné obstarávanie.

Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a uchováva ich päť rokov po uzavretí zmluvy.
 
Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou verejný obstarávateľ postupuje podľa § 102 tretej časti zákona o verejnom obstarávaní. Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje ani písomná forma zmluvy, okrem prípadov, v ktorých to vyžaduje osobitný zákon.
 

Keďže zákon o verejnom obstarávaní neupravuje žiadny formálny postup pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, znamená to, že tento zákon neupravuje ani jednotlivé kroky, ktoré je potrebné uskutočniť vo vzťahu k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou. Ustanovením § 102 zákona o verejnom obstarávaní sa ale vytvárajú predpoklady upraviť prostredníctvom vnútorných predpisov verejného obstarávateľa vlastné pravidlá zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami, a to takým spôsobom a v takom rozsahu, aby na základe požiadaviek príslušných riadiacich orgánov a vnútorných kontrolných orgánov verejného obstarávateľa boli z hľadiska dodržania princípu hospodárnosti a efektívnosti splnené podmienky primeranosti vynakladania finančných prostriedkov na obstaranie požadovaného predmetu zákazky s nízkou hodnotou, najmä vo vzťahu k jeho kvalite a cene.

 

Súhrná správa o zakázkach s nízkou hodnotou

Zákon o verejnom obstarávaní neupravuje spôsob a formát zverejňovania takejto súhrnnej správy, toto je na verejnom obstarávateľovi, aký systém/spôsob zverejňovania si navrhne/zvolí. Verejnému obstarávateľovi zákon o verejnom obstarávaní v súvislosti so zverejňovaním súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH ukladá povinnosť raz štvrťročne zverejniť takúto súhrnnú správu, kde pre každú zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu úspešného uchádzača. Znamená to, že pre verejného obstarávateľa nie je obmedzené zverejnenie ďalších informácií súvisiacich so zákazkami s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v súhrnnej správe.

 

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728