Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Život v obci Obecné noviny Daňové príjmy obce
Daňové príjmy obce  PDF  Tlač  Email

prjmy_obcea) PODIELOVÉ DANE

   (70 – 80%  príjmu obce)

b) MIESTNE DANE A POPLATKY

   (20 – 30% príjmu obce)

daň z nehnuteľností
daň za psa
daň za užívanie verejného priestranstva
daň za ubytovanie
daň za predajné automaty
daň za nevýherné hracie prístroje
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (Platia fyzické i právnické osoby majúce v obci pobyt alebo prevádzku, sadzba nesmie byť vyššia ako náklady obce na nakladanie s odpadom)

 

Podielové dane

Podielovými daňami sú financované mestá obce v rámci celého Slovenska.  V praxi to znamená toľko, že každý mesiac príde na účet obce nejaká výška podielových daní (peňazí) a obec z týchto peňazí financuje svoj chod.


Podielová daň je kľúčovou položkou príjmu našej obce. A vždy tak trochu záhadnou. Najmä v rozdielnosti jej jednotlivých mesačných splátok, ktoré obci poukazuje daňový úrad. Obec nikdy nevie, koľko peňazí v danom mesiaci vôbec dostane.


Existuje len tzv. prognóza Ministerstva financií, že koľko peňazí dostane obec počas celého roku, ktorá sa môže počas roka meniť a nikdy nie je naplnená na 100%.

Prognóza je zverejnená na webe ministerstva financií: www.finance.gov.sk – Verejné financie – Fiškálna decentralizácia – Východiskové štatistické údaje ...

Podľa prognózy z 21.12.2010 mala obec v tomto roku (2011) dostať 163 367,00 €, podľa upravenej prognózy z 30.09.2011 by mala dostať 158 408,00 €.

Objem peňazí, ktoré obec dostane upravuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.


Výnos dane podľa § 2 zákona sa rozdelí obciam takto:

a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce. Naša obec ma koeficient podľa nadmorskej výšky  0,8982.

b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie. Tu má naša obec koeficient 0,90.

c) 40 % podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia.

d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

 

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728