Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Život v obci Obecné noviny Informácie, ktoré povinne zverejňuje škola
Informácie, ktoré povinne zverejňuje škola PDF Tlač Email
logo_zssms

Základná škola s materskou školou Šarišské Bohdanovce je, podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povinnou osobou.

Má teda povinnosť sprístupňovať informácie na žiadosť, bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu pre ktorý sa informácia požaduje.

Okrem sprístupňovania informácií na žiadosť, má povinnosť zverejňovať zákonom stanovený okruh údajov aktívne – z vlastnej iniciatívy.

  

Aktívne zverejňované informácie

 • spôsob zriadenia ZŠ s MŠ, jeho právomoci a kompetencie,
 • organizačná štruktúra ZŠ s MŠ, 
 • miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie od ZŠ s MŠ, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť a iné podanie, 
 • miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia vydaného ZŠ s MŠ vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené, 
 • postup, ktorý musí ZŠ s MŠ dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať, 
 • prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých ZŠ s MŠ koná, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k ZŠ s MŠ, 
 • sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

   

 Na webovom sídle ZŠ s MŠ

 • zmluvy, ktoré uzatvára ZŠ s MŠ, bezodkladne po uzavretí zmluvy,
 • údaje o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác (v štruktúrovanej a prehľadnej forme) do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia,
 • údaje o uhradených faktúrach za tovary, služby a práce (v prehľadnej a štruktúrovanej forme) do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.

 
Sprístupňovanie informácií na žiadosť
  

Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

 
adresa     
Základná škola s materskou školou
082 05 Šarišské Bohdanovce 179
tel. 051 / 77 811 32
fax 051 77 812 10
e-mail Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
 

Ďalšie povinne zverejňované informácie

 

Na webovom sídle ZŠ s MŠ

 • súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € bez DPH - štvrťročne (§ 102 ods. 4 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní),
 • správa o výchovno-vzdelávacej činnosti (najneskôr do 31. decembra, § 3 ods. 2 vyhlášky 9/2006 Z. z. Ministerstva školstva SR),
 • informácie o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov (§ 11a zákona č. 390/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch).

 

Na verejne prístupnom mieste v škole

 • informáciu o uznaných kreditoch (§ 47a ods. 13 zákona č. 390/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch).

 

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728