Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Samospráva Komisie Obecného zastupiteľstva: Komisia na ochranu verejného poriadku a ekológie
Komisia na ochranu verejného poriadku a ekológie PDF Tlač Email

komisie

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

   

 

Predseda

Marek Sciranka

 

Členovia

Vladimír Halčišák, BSBA

Ján Hanudeľ, MUDr.

Daniel Merkovský

Rastislav Böszörményi, Mgr.

 

Obsahová náplň práce komisie:

 • rieši sťažnosti, podnety občanov, odporúča starostovi obce uplatnenie sankcii v prípade porušenia právnych noriem a výšku pokuty,

 • prejednáva priestupky na úseku verejného poriadku a podáva návrhy k eliminovaniu negatívnych javov v obci,

 • prerokúva v spolupráci s policajným zborom bezpečnostnú situáciu v obci,

 • rieši problémy odpadového hospodárstva -  navrhuje sankcie a pokuty, prejednáva priestupky

 • kontroluje užívanie verejných priestranstiev,

 • preveruje a kontroluje dodržiavanie poriadku počas verejných podujatí, predaj a podávanie alkoholických nápojov a cigariet mladistvým, dodržiavanie záverečných hodín v obchodoch, baroch a pohostinstvách, dodržiavanie podmienok ambulantného predaja,

 • prejednáva ďalšie úlohy z uznesení OZ,

 • vykonáva kontrolnú čistoty a poriadku v obci, upozorňuje na zistené nedostatky občanov, zariadenia obchodov a služieb, barov a pohostinstiev, školské zariadenia a ďalšie organizácie pôsobiace na území obce,

 • prešetruje sťažnosti a podania v rámci spolunažívania občanov a susedských vzťahov a prerokúva ich na zasadnutí komisie najmä z hľadiska urovnania sporu a dosiahnutia zmieru,

 • predkladá iniciatívne návrhy na riešenie otázok v oblasti verejného poriadku v obci a plní  ďalšie úlohy smerujúce k prevencii a upevňovaniu výchovného vplyvu na mládež a občanov obce,

 • vydáva stanoviská k výrubu stromov v prípade, že ide o väčšie množstvo stromov  navrhuje tiež ich náhradu, či novú výsadbu a miesta novej výsadby,

 • kontroluje miestne komunikácie, navrhuje formy opráv a údržby.

  

  

 

 


Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728