Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Pre obyvateľov Odpadové hospodárstvo Mapovanie nelegálnych skládok odpadov
Mapovanie nelegálnych skládok odpadov  PDF  Tlač  Email

skladky_mapovanieKaždý z Vás môže prispieť k zlepšovaniu kvality životného prostredia tým, že sa bude aktívne zaujímať o svoje okolie. Jedným z veľkých problémov slovenskej krajiny sú nelegálne skládky odpadov, často zarastené inváznymi druhmi rastlín. Tzv. divoké (čierne, nelegálne) skládky odpadov, ktoré vytvárajú niektorí občania a firmy sú nielen estetickou škvrnou v krajine, ale predstavujú taktiež potencionálny zdroj znečistenia vody a pôdy.

Vytvárať nelegálne skládky odpadov je zakázané v zákone NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v zákone NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách, v zákone NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, atď.

 

Za skládku nepovažujeme niektoré kopy odpadov, ktoré sú na staveniskách, v záhradách, vo dvoroch a majú iba dočasný charakter. Zaznamenávajte len tie nelegálne skládky odpadov, na ktorých je odpad evidentne hromadený dlhší čas alebo je odpadu väčšie množstvo (roztrúsený odpad sa pokladá za znečistenie životného prostredia resp. znečistenie verejného priestranstva, nie za nelegálnu skládku odpadov).

 

Čo s nájdenými nelegálnymi skládkami odpadov?

Zistené nelegálne skládky odpadov môžete riešiť 2 spôsobmi:

Neformálne riešenie

Požiadate o stretnutie kompetentnú osobu v obci. Zároveň ju požiadate o likvidáciu nelegálnych skládok odpadov. Podľa zákona o odpadoch je však obec povinná likvidovať nelegálne skládky odpadov, ktoré majú charakter komunálneho odpadu. Náklady na likvidáciu týchto skládok môže následne premietnuť do poplatkov za odpady a drobné stavebné odpady v nasledujúcom roku.

Obec by likvidáciu nelegálnych skládok odpadov mala spojiť s realizáciou informačnej kampane (letáky, vývesky v obci, obecný rozhlas) a umiestnením zákazových tabúľ na kritických miestach.

Formálne riešenie

Príslušnej obci a obvodnému úradu životného prostredia písomne oznámte – pošlite podnet na porušenie ustanovení zákona o odpadoch - každú nelegálnu skládku odpadov, ktorú zistíte v krajine. Podnet zašlite doporučeným listom alebo podajte cez podateľňu (kópiu si nechajte potvrdiť).


Čo je potrebné v podnete uviesť?


- Dátum, kedy ste nelegálnu skládku objavili.

- Miesto, kde sa skládka nachádza (je dobré priložiť kópiu mapy s vyznačením miesta alebo náčrtok lokality). Ak máte možnosť, tak nelegálnu skládku aj odfotografujte.

- Jej veľkosť (napr. 2 x 3 metre, alebo 3 m3) a druh odpadu (komunálny odpad, nebezpečný odpad napr. batérie z automobilov, obrazovky z počítačov, obaly z pesticídov, lieky a pod.).

Je dobré, ak si všimnete a v podnete uvediete aj:

- Či sa skládka nachádza v bezprostrednej blízkosti vodného toku alebo v jeho inundačnom (záplavovom) území. V takomto prípade sa na skládku môže vzťahovať aj zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.

- Či sa na skládke nespaľuje odpad.

- Či skládka a jej bezprostredné okolie nie je porastené tzv. inváznymi rastlinami. § 7 ods. 3.) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny uvádza, že vlastník (správca, nájomca) pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy zo svojho pozemku spôsobom uvedeným vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z., a o pozemok sa starať takým spôsobom, aby zamedzil opätovnému šíreniu inváznych rastlín. Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. v prílohe č. 2 uvádza v zozname sedem prioritných druhov rastlín – bolševník obrovský, pohánkovec japonský, pohánkovec český, pohánkovec sachalinský, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská), a tiež spôsoby ich odstraňovania.

 

A čo bude ďalej?

Miestne príslušný Obvodný úrad životného prostredia musí začať vo veci konať, a to podľa platného zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a podľa „Usmernenia ako postupovať pri nájdení nedovolene uloženého odpadu, tzv. opustený odpad“ (http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/odborno-metodicke-usmernenia/), ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia SR.

Odpad musí byť z predmetnej lokality odstránený – odovzdaný na zneškodnenie alebo zhodnotenie. Odpad nesmie byť v žiadnom prípade zasypávaný „na mieste“ zeminou, inertným materiálom ... zhrňovaný do rôznych terénnych depresií, k potokom ... , nakoľko nelegálna skládka odpadov nie je v zmysle zákona o odpadoch „miestom určeným na uloženie odpadov“, ani „zariadením na zneškodnenie resp. zhodnotenie odpadov“. Išlo by o ďalšie porušenie zákona.

Obvodný úrad životného prostredia, by Vám ako oznamovateľovi nelegálnej skládky odpadov mal zaslať informáciu o spôsobe riešenia Vami oznámenej skládky (kópiu zápisnice, rozhodnutia, kópiu fotodokumentácie z odstraňovania skládky ... ). Pokiaľ Vám úrad, napriek Vašej žiadosti v podnete, informáciu nezaslal, vyžiadajte si dokumenty v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. V občianskej spoločnosti však úrady občanov automatický informujú!

 

„Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.“

 

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728