Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Obec Základné informácie Základné informácie

 

Samosprávny kraj

Prešovský

      Erb_obce

Okres

Prešov

Región

Dolnotorysský

Prvá písomná zmienka   

rok 1229

Nadmorská výška

225 m.n.m.

Počet obyvateľov

781

Celková výmera

936 ha

IČO

00 327 786

DIČ

2021296673

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Obec Šarišské Bohdanovce sa nachádza v Košickej kotline v dolnej časti údolia východného prítoku Torysy. Obec leží juhovýchodne 17 km od Prešova a severovýchodne 16 km od Košíc. Leží v údolí potoku „Balky“, ktorý spojac sa potokom brestovskym a varhaňovskym vteká do Torysy. Obec leží v nadmorskej výške 225 m v chotári od 205 m pri Toryse do 295 m.

 

Obec Šarišské Bohdanovce patrí z hľadiska administratívneho členenia do Prešovského kraja, okres Prešov. Obec je súčasťou osídlenia južne až juhovýchodne od Slánskych vrchov na ľavom brehu Torysy, v územnom páse Prešov – Košice. Z hľadiska záujmového územia sa obec nachádza v záujmovom území Prešova aj Košíc. Okrem Prešova a Košíc spáduje obec Šarišské Bohdanovce za občianskou vybavenosťou aj do okolitých obcí Varhaňovce, Drienov, Nová Polhora a Ploské.

Obec Šarišské Bohdanovce je na širšie územie dopravne napojená prostredníctvom cesty III. triedy č. 050201 so smerom Nová Polhora – Mirkovce. Ide o cestu spojovacieho, vnútrookresného významu, ktorá dopĺňa základnú cestnú sieť okresu Prešov. Cesta je vybudovaná v kategórii C 7,5/80. Na cestu III/050201 sa v jednom bode dopravného napojenia napája cesta III/06814, ktorá sa odpája od cesty III/050201 na severozápade smerom na Drienov. Ešte v zastavanom území obce sa na cestu III/050201 napája aj cesta III/06808 smerom na susednú obec Varhaňovce.

Na železničnú dopravu obec nie je napojená. Katastrálne územie obce Šarišské Bohdanovce má severojužne pretiahnutý tvar. Územie sa v južnej časti rozširuje východným aj západným smerom. V juhozápadnej časti územím prechádza diaľnica D-1 smer Košice – Prešov. V celom katastrálnom území sa mimo zastavanej časti nenachádza súvislejšie zalesnená plocha. Väčšie lesné plochy sa nachádzajú až na severozápadnej hranici katastrálneho územia medzi smermi na Drienov a Mirkovce. Obec nemá špeciálne vyčlenenú chatovú alebo rekreačnú lokalitu, ale viacero domov v obci je obývané len rekreačne a víkendovo.  Kompozičnou osou zastavaného územia obce Šarišské Bohdanovce je cesta III. triedy číslo 050201 a druhou Bohdanovský potok, inak nazývaný aj Balka. Severovýchodná časť zastavaného územia má kompozične vejárovitý charakter. Zastavané územie je pomerne husto prerastené vysokou zeleňou, prevažne listnatého charakteru.

 

Občianske vybavenie a sociálna infraštruktúra

V obci je vybudovaná základná škola s 19 triedami, ročníky 1 – 9. Školu navštevuje v priemere 300 žiakov, z toho 78 detí z obce a 222 detí dochádza z okolitých obcí – Varhaňovce, Brestov, Mirkovce, Niereše, Dúbrava. Škola má telocvičňu a 3 počítačové učebne. V obci je vybudovaný kultúrny dom s kapacitou 300 stoličiek. V obci sa nachádza Obecný úrad, matrika a zdravotné stredisko. V zastavanom území obce sa nachádza pôvodne neskorobarokový, rímsko katolícky kostol, v roku 1925 rozšírený a prefasádovaný, a evanjelický kostol. V južnej časti obce sa nachádza futbalové ihrisko s tribúnou, šatňami a hygienickým zariadením.V budove Obecného úradu je ordinácia praktického lekára. V obci sa nachádza požiarna zbrojnica a pošta.

 

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728